Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad
Stavebný úrad

Sídlo:

Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Kontakt:

Ing. Martina Černajová - 045 5 303 224, martina.cernajova@zvolen.sk

obcan.zvolen.sk/odbor-stavebnej-spravy.phtml?id3=37220

 

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

 • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti
 • Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby
 • Jednoduchý situačný náčrt
 • Rozhodnutia stanoviska a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy

Vyplnené tlačivo sa podáva na podatelni obecného úradu.


 

Ohlásenie stavebných úprav


Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá)
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia
 • Správny poplatok

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke Tlačivá)
 • Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku

 • Zoznam známych učastníkov stavebného konania

 • situačná snímka z mapy katastra nehnuteľnosti so zakreslením stavby

 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 • Správny poplatok

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Projektovú dokumentáciu overenú v stavrbnom konaní
 • Stavebný denník
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Správny poplatok

 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
 • Stavebné povolenie
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku

 • Snimka z mapy  katastra nehnuteľnosti so zakreslením stavby ( ak sa mení pôdorys stavby)

 • Doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté

 • Správny poplatok 

 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti

 

 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
 • Dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku

 • Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

 • Stavebné povolenie, kolaudačné rzhodnutie

 • Zoznam účastníkov konania

 • Správny poplatok

 

Žiadosť o odstránenie stavby

 

 • Žiadosť o odstránenie stavby ( v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku

 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
 • Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli
 • Ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby
 • Správny poplatok

 
ÚvodÚvodná stránka