Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie ponukyVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:                               Obec Tŕnie

IČO:                                                            00320331

DIČ:                                                             2021339408

Sídlo organizácie:                                 Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie

Internetová adresa:                             http://www.trnie.sk/     

 

Kontaktné miesto:                               CVO, s.r.o. , Medený Hámor  7, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktné osoby:

 

Meno a priezvisko:                              Mgr. Roman Mikušinec                   

Telefón:                                                    0908 93 46 80                                                              

e-mail:                                                      roman.mikusinec@cvo.sk  

 1.  

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

 1. Druh zákazky:

Služby

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

v limite pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117

 1. Názov zákazky:

3 bytové domy - Projektová dokumentácia                                                            

 1. Opis zákazky:

Predmetom zákazky vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu výstavby 3 bytových domov v obci Tŕnie v stupni pre stavebné povolenie.

 1. Miesto dodania diela:

Obec  Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie                       

 1. Rozsah predmetu zákazky:

podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

 1. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

        NIE 

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa

 1. Trvanie zmluvy:

Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

Trvanie:  do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: Obec Tŕnie

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. Splatnosť faktúr bude min. 15 dní.

 1. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):

NIE

 1. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:

-

 1. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

-

 1. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:

Nie je potrebná                                   

 1. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:

do 16. 08. 2019 do 09:00  hod.

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Ponuky je potrebné predložiť elektronicky (e-mailom) na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „PD Tŕnie“.

 1. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32, ods. 2, písm. e) z dôvodu, že osoba podľa § 8 je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

 1. Lehota viazanosti ponúk:

do 31. decembra 2019

 1. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v elektronickej podobe na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy.

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH

 1. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:

-                                                                                   -

 1. Obsah ponuky:

Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

 1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
 2. Podmienky účasti podľa bodu 18 tejto výzvy
 3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
 4. Návrh zmluvy

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Prílohy:

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Návrh zmluvy

 

V B. Bystrici, 6. augusta 2019

Meno a podpis zodpovednej osoby:

                                                                                                                                             Mgr. Roman Mikušinec

                osoba poverená VO


 
 
ÚvodÚvodná stránka