Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v TŕníVytlačiť
 

 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tŕnie,

ktoré sa uskutoční dňa  14.08.2019 o 18,00 hod. v kultúrnom dome na Tŕní.

S týmto navrhovaným programom:

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 • Schválenie programu.
 • Voľba návrhovej komisie.
 • Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
 1. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie diskusných príspevkov.
 2. Schválenie návrhu úpravy č. 1 rozpočtu obce Tŕnie za rok 2019.
 3. Schválenie Koncepcie rozvoja informačného systému obce Tŕnie.
 4. Schválenie použitia prostriedkov z RF obce – rekonštrukcia vstupu do budovy OcÚ a Šj.
 5. Schválenie požiarneho poriadku DHZO Tŕnie.
 6. Žiadosť o kúpu obecného pozemku E-KN 311, TTP, výmera 176 m2, LV 193, k.ú. Kašova Lehôtka – Tomáš Brisuda
 7. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí – pozemky pod garážami.
 8. Zámer zameniť nehnuteľnosť majetku obce Tŕnie – parcely k.ú. Kašova Lehôtka E-KN 280/4, vlastník Mikulová Mária, Kmeťová Jaroslava, Mikula Branislav a parcely 284/1, 285 vo vlastníctve obce Tŕnie.
 9. Žiadosť o ukončenie prísediaceho za obec Tŕnie na Okresnom súde Zvolen – Július Murín
 10. Schválenie cenovej ponuky na opravu ciest – Budička, Kašova Lehôtka
 11. Rôzne:
 • Žiadosť o kúpu o povolenie na zloženie a uloženie palivového dreva – Adrián Gotzmann
 • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Katarína Sýkorová

            Stavebné:

 • Oznámenie k ohláseniu DS – Pavel Podobný a Veronika Podobná, sklad náradia
 1. Diskusia.
 2. Schválenie uznesenia.
 3. Záver.

 

 

 

 

                                                                         Mgr. Martina Kubincová

                                                                                  starostka obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka