Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAM - Územný plán obce Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2 – oznámenie o strategickom dokumente. Vytlačiť
 

O Z N A M

Územný plán obce Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2 – oznámenie o strategickom dokumente.

Obec Tŕnie v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) informuje verejnosť o vypracovaní

„Oznámenia o strategickom dokumente – Územný plán obce Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2“ (ďalej „oznámenie“).

 

Predmetom zisťovacieho konania v zmysle zákona sú zmeny a doplnky č. 2 k platnému Územnému plánu obce Tŕnie schválenému Obecným zastupiteľstvom v Tŕní uznesením č. 8/2011 zo dňa 28.6.2011, v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Oznámenie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradných tabuliach Obce Tŕnie, Oznámenie a strategický dokument sú sprístupnené na Obecnom úrade v Tŕní v termíne od 31.5.2019 do 14.6.2019.

 

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia. Oznámenie je zároveň zverejnené na internetovej stránke Obce Tŕnie www.tŕnie.sk.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní od doby, kedy bola o oznámení informovaná na adresu:

 

Okresný úrad Zvolen

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. SNP 96/50

960 01 Zvolen

 

                                                                                               Mgr. Martina Kubincová

                                                                                                    starostka obce Tŕnie

 

 

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:                                           


 
 
ÚvodÚvodná stránka