Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam o prerokovaní UPN O Tŕnie - zmeny a doplnky č.2Vytlačiť
 

O Z N A M

Obec Tŕnie ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona  a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a  územnoplánovacej dokumentácii

verejné prerokovanie Územného plánu OBCE TŔNIE – Zmeny a doplnky č. 2,

 ktoré sa uskutoční v termíne od  17.5.2019 do 17.6.2019.

 

Komplexné urbanistické výkresy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s riešením dopravy sú vystavené na verejné nahliadnutie na úradných tabuliach Obecného úradu. Kompletná dokumentácia je verejnosti prístupná k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tŕní, počas pracovnej doby.

Kompletná dokumentácia je sprístupnená aj na webovej stránke obce Tŕnie www.trnie.sk.  

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ÚPN O Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2 do 30 dní odo dňa oznámenia písomne na Obecný úrad Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie.  Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

                                                                                            Mgr. Martina Kubincová

                                                                                                starostka obce Tŕnie

Ing. Miroslava Ivanová                                                                           

odborne spôsobilá osoba                                                               

na obstarávanie ÚPP a ÚPD

m.ivanova.zvolen@gmail.com        

 

Oznámené na verejnej tabuli ObÚ

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:                                                                              

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka