Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy

OZNAM PRE STRAVNÍKOVVytlačiť
 

Od 01.09.2019 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov a zákonných zástupcov detí v MŠ na základe VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Tŕnie, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.07.2019 uznesením č. 33/2019 OZ.

Cena obeda pre dospelých stravníkov bude 2,20 €.

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

 

Materská škola Tŕnie

Desiata

Obed

Olovrant

Režijné náklady na školský rok

Cena bez režijných nákladov

Cena obeda spolu

Náklady na nákup potravín

Stravníci od 2 - 6 rokov

2. pásmo

0,36

0,85

0,24

0,10

1,45

1,55

 

 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina od 15:00 hod. dňa 15.07.2019“.Vytlačiť
 


 
 

Oznam zmena v úradných hodináchVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že od 01.06.2019

bude zmena v úradných hodinách

na obecnom úrade Tŕnie a to nasledovne:  

štvrtok bude nestránkový deň, ostatné dni zostávajú bez zmeny.

 

 

 Pondelok   07,00 - 11,30 hod.12,00 - 15,00 hod.

 Utorok        07,00 - 11,30 hod.12,00 - 15,00 hod.

 Streda        07,00 - 11,30 hod.12,00 - 17,00 hod.

 Štvrtok       nestránkový deň 

 Piatok        07,00 - 11,30 hod.12,00 - 13,00 hod.


 
 

Nahlásenie spaľovania horľavých látok - usmernenieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o podanom odvolaníVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie. Vytlačiť
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 písm. b) zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti. Vlastník, nájomca a správca pozemkov je povinný udržiavať svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky podľa § 3 ods. 1. zákona 220/2004 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri výkone kontroly  bolo zistené zaburinené plochy: v katastrálnom území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka.

        Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priepustku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi správneho deliktu  podľa §25 a § 26 citovaného zákona.

 

Vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v   kat. území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka,  vyzývame  aby  si upravili svoje pozemky pokosením.   

 

                                                                                   Mgr. Martina Kubincová           

                                                                                          starostka obce 


 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIAVytlačiť
 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.

Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – obec Tŕnie, facebookovej stránke obce a iných, budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

 


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy


 
 

Ochrana lesov - oznamVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 20

Všeobecné oznamy

100 výročie založenia Ochotníckeho divadlaVytlačiť
 

Srdečne vás pozývame dňa 14.09.2019 o 14,00 hod. do sály Kultúrneho domu v Tŕní na oslavy pri príležitosti 100 založenia Ochotníckeho divadla.

plagat.jpg


 
 
Položky 1-10 z 20
ÚvodÚvodná stránka