Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy

Pozvánka na 6. zasadnutie OZVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tŕnie,

ktoré sa uskutoční dňa  17.10.2019 o 18,00 hod. v kultúrnom dome na Tŕní.

S týmto navrhovaným programom:

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 • Schválenie programu.
 • Voľba návrhovej komisie.
 • Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
 1. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie diskusných príspevkov.
 2. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Tomáš Brisuda
 3. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Marián Košťál
 4. Žiadosť o kúpu obecného pozemku, parc. č. 83/2, TTP, parc. č. 83/3 TTP, LV 193, k.ú. Kašova Lehôtka – Veronika Kulichová
 5. Návrh VZN o záväznej časti ÚPN Obce Tŕnie - Zmeny a doplnky č. 2
 6. Schválenie ÚPN Obce Tŕnie - Zmeny a doplnky č. 2
 7. Rôzne:
 • Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav – Úprava okolia cintorína – Obec Tŕnie
 • Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby – oplotenie rodinného domu – Mgr. Ivan Slíž
 • Pripojenie IBV a rekonštrukcia vodovodu Kašova Lehôtka
 • Obstarávanie – Oprava miestnej komunikácie Okružná – časť Kašova Lehôtka
 1. Diskusia.
 2. Schválenie uznesenia.
 3. Záver.

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Martina Kubincová

                                                                                                                    starostka obce


 
 

VZN Územný plán obce Doplnok č. 2Vytlačiť
 


 
 

Dodatočné čipovanie psov a mačiekVytlačiť
 

Dňa 28.9.2019 t.j. v sobotu bude dodatočné čipovanie a vakcinácia psov a mačiek s nasledovným harmonogramom: od 9,10 hod.do 10,10 hod. Tŕnie pri Kultúrnom dome.

Zároveň prikladáme oznam o čipovaní. Cenník je nezmenený.

BESNOTA:  5 Eur                  

PREUKAZ:  1 Eur

KOMPLETNÁ VAKCÍNA: 14 Eur 

ČIPOVANIE: 15 Eur + PET pas 10 Eur = 25 Eur

TABLETA NA ODČERVENIE PSOV, MAČIEK: 1 Eur, 2 Eur

                                                                         

    V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte ma, prosím, na číslo mobilu 0911 508 784.  


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina od 15:00 hod. dňa 15.07.2019“.Vytlačiť
 


 
 

Oznam zmena v úradných hodináchVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že od 01.06.2019

bude zmena v úradných hodinách

na obecnom úrade Tŕnie a to nasledovne:  

štvrtok bude nestránkový deň, ostatné dni zostávajú bez zmeny.

 

 

 Pondelok   07,00 - 11,30 hod.12,00 - 15,00 hod.

 Utorok        07,00 - 11,30 hod.12,00 - 15,00 hod.

 Streda        07,00 - 11,30 hod.12,00 - 17,00 hod.

 Štvrtok       nestránkový deň 

 Piatok        07,00 - 11,30 hod.12,00 - 13,00 hod.


 
 

Nahlásenie spaľovania horľavých látok - usmernenieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o podanom odvolaníVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie. Vytlačiť
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 písm. b) zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti. Vlastník, nájomca a správca pozemkov je povinný udržiavať svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky podľa § 3 ods. 1. zákona 220/2004 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri výkone kontroly  bolo zistené zaburinené plochy: v katastrálnom území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka.

        Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priepustku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi správneho deliktu  podľa §25 a § 26 citovaného zákona.

 

Vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v   kat. území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka,  vyzývame  aby  si upravili svoje pozemky pokosením.   

 

                                                                                   Mgr. Martina Kubincová           

                                                                                          starostka obce 


 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIAVytlačiť
 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.

Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – obec Tŕnie, facebookovej stránke obce a iných, budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

 


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy


 
 
Položky 1-10 z 24
ÚvodÚvodná stránka