Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Osvedčovanie podpisu na listine

Potrebné doklady

 • platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na tel. číslach: 0905 223 278, 045/53 910 58,59
 

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.
   

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok

 • 2,00 €/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady

 • platný doklad totožnosti - občiansky preukaz
  (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)
 • originál osvedčovanej listiny
 • fotokópia osvedčovanej listiny
   

Osvedčenie listiny nie je možené vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

 

Poplatok

 • v slovenskom jazyku -  2,00 /1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
 • v českom jazyku – 3 /1 strana

 

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie občana k trvalému alebo prechodnému pobytu

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5,00 €
 • Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok podľa položky 8 prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zrušenie trvalého pobytu

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 

Postup pri úmrtí príbuzného

 • Ak nastalo úmrtie doma

V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť – č. tel.: 155 alebo 112). Je treba nahlásiť meno zomrelého, jeho vek, zdravotnú poisťovňu a adresu. Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár, ktorý zároveň vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie). Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.

Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame kontaktovať pohrebnú službu. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Ak je potrebné vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku.

Ak nevyužijete služby pohrebníctva pri vybavovaní úmrtného listu, treba zájsť na Matričný úrad v mieste, kde nastalo úmrtie. Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
 • občiansky preukaz zosnulého,
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

Matrika môže vyžadovať aj rodný a sobášny list zosnulého, ak bol ženatý/vydatá. Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne.

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ak sú pozostatky uložené v dome smútku v Tŕni, je treba, aby bol pohreb v čo najkratšom čase, pretože k dispozícii je chladiace zariadenie, nie mraziace.

 • Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí vám poskytnú všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať príslušné náležitosti o poslednej rozlúčke. Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého, občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke mŕtveho. Oblečenie pre zosnulého môžete doniesť aj priamo na patológiu, ale nie je to nevyhnutné, najmä ak je nemocnica, kde nastalo úmrtie v inom meste.

 •  V prípade katolíckeho cirkevného pohrebu

Ak má byť pohreb cirkevný, je potrebné toto včas nahlásiť na farskom úrade v Tŕni. Tel. kontakt: 045/539 71 26

 • Pohrebné

Matrika vydá žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a potom odovzdáte túto žiadosť na Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu nebohého.

 • Zabezpečenie hrobového miesta a prenájmu domu smútku:

Kontaktné osoby: Mgr. Martina Kubincová, starostka obce, mobil: 0905 223 278

                         Ing. Jana Puškárová, ekonómka obce, tel.č. 045/ 53 910 57, 53 910 58

 


 

Miestne dane a poplatky

 • Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti - v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 • Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Príklad:
Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2017, daň platíte od 1. 1. 2018. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2018. Daň platíte od 1. 1. 2018. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

 • Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Daň z nehnuteľností je vypočítavaná správcom dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané obcou obsahuje číslo účtu a označenie platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 • Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti) a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. 

Praktická rada:
Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 25. 8. 2017, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2018, Ale len v tom prípade, že nehnuteľnosť bude k 1. januáru 2018 zapísaná v katastri nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

 • Ako postupovať v prípade daňového priznania?

Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.trnie.sk alebo si ho daňovníci  môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Tŕni.

Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností a daň za psa.

 • Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).

Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.

Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 •  Daň za psa

Daňovník podá daňové priznanie, kde uvedie vek psa, plemeno psa, miesto držania psa, účel držania psa, dátum vzniku daňovej povinnosti resp. dátum zániku daňovej povinnosti. Každý majiteľ psa obdrží  známku s číslom, ktorú je povinný majiteľ psa psovi pripevniť na obojok, aby bol identifikovateľný. Poplatok za psa je 7.50€/ pes/ rok.

 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je 18 €/osoba/rok.


 
ÚvodÚvodná stránka