Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebné žiadosti

Žiadosť o stanovisko vyňatie

Vzdanie sa odvolania

Doplnenie žiadosti

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o záväzné stanovisko obce

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Oznámenie o začatí stavby

Žiadosť o súpisné číslo

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Kolaudačné rozhodnutie

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 zmena_stavby.pdf (22.8 kB) zmena_stavby.pdf (22.8 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 udrz_prace.pdf (202.5 kB) udrz_prace.pdf (202.5 kB)

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Životné prostredie

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch obce Tŕnie

Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 vyrub_drevin.pdf (38.3 kB) vyrub_drevin.pdf (38.3 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 ziadost_MZZO.pdf (107.4 kB) ziadost_MZZO.pdf (107.4 kB)

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie pre FO a PO - predná strana

Daňové priznanie pre FO a PO - zadná strana
 zadná_strana.PDF (808.8 kB) zadná_strana.PDF (808.8 kB)

Daňové priznanie pre FO a PO - II.oddiel daň z pozemkov

Daňové priznanie pre FO a PO - III. oddiel stavba slúžiaca na jeden účel

Daňové priznanie pre FO a PO - III. oddiel stavba slúžiaca na viaceré účely

Daňové priznanie pre FO a PO - IV. oddiel daň z bytov

Príloha - zníženie alebo oslobodenie od dane

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam

Potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam

Daň za psa

Daň za psa - V. oddiel

Evidenčný list psa

Daň za ubytovanie

Sociálne

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Ostatné

splnomocnenie

žiadosť o blízkom vzťahu na poľnohospodárske účely

žiadosť o príbuzenskom vzťahu

prihláška na stravovanie

Žiadosť o odkúpenie al. prenájom pozemku

Žiadosť o veku stavby

Čestné vyhlásenie

Osvedčenie o zápise SHR - žiadosť o zánik

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o evidencii SHR

ÚvodÚvodná stránka