Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá

Stavebné žiadosti

Žiadosť o stanovisko vyňatie

 
Vzdanie sa odvolania

 
Doplnenie žiadosti

 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

 
Žiadosť o záväzné stanovisko obce

 
Žiadosť o rozkopávkové povolenie

 
Oznámenie o začatí stavby

 
Žiadosť o súpisné číslo

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Kolaudačné rozhodnutie

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 zmena_stavby.pdf (22.8 kB) zmena_stavby.pdf (22.8 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 udrz_prace.pdf (202.5 kB) udrz_prace.pdf (202.5 kB)

 

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

Životné prostredie

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch obce Tŕnie

 
Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 vyrub_drevin.pdf (38.3 kB) vyrub_drevin.pdf (38.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 ziadost_MZZO.pdf (107.4 kB) ziadost_MZZO.pdf (107.4 kB)

 

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie pre FO a PO - predná strana

 
Daňové priznanie pre FO a PO - zadná strana
 zadná_strana.PDF (808.8 kB) zadná_strana.PDF (808.8 kB)

 
Daňové priznanie pre FO a PO - II.oddiel daň z pozemkov

 
Daňové priznanie pre FO a PO - III. oddiel stavba slúžiaca na jeden účel

 
Daňové priznanie pre FO a PO - III. oddiel stavba slúžiaca na viaceré účely

 
Daňové priznanie pre FO a PO - IV. oddiel daň z bytov

 
Príloha - zníženie alebo oslobodenie od dane

 
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam

 

Daň za psa

Daň za psa - V. oddiel

 
Evidenčný list psa

 

Daň za ubytovanie

Sociálne

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 

Ostatné

žiadosť o blízkom vzťahu na poľnohospodárske účely

 
žiadosť o príbuzenskom vzťahu

 
prihláška na stravovanie

 
Žiadosť o odkúpenie al. prenájom pozemku

 
Žiadosť o veku stavby

 
Splnomocnenie
 splnomocnenie.rtf (42.6 kB) splnomocnenie.rtf (42.6 kB)

 
Čestné vyhlásenie

 
Osvedčenie o zápise SHR - žiadosť o vydanie

 
Osvedčenie o zápise SHR - žiadosť o zánik

 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o evidencii SHR

 
ÚvodÚvodná stránka