Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce TŕnieVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku  obce Tŕnie, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

 

Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 205/3 orná pôda o výmere 932 m2 a parcelu č. KN-C 201/10 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Tŕnie, za dohodnutú cenu 8 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Serhiy Dubovyk a manželka Tetyana Dubovyk, rod. Maňo, Tŕnie 161, 962 34, Tŕnie

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Tŕnie uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Žiadatelia sú vlastníkmi novostavby rodinného domu a parcela č. KN-C  491/14 slúži ako prístup k pozemku parcela č. KN-C 205/3. Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa  § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


 
 
ÚvodÚvodná stránka