Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ - 15. august 2018Vytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

22.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tŕnie,

ktoré sa uskutoční dňa  15.8.2018 o 18,00 hod. na obecnom úrade v Tŕni.

 

S týmto navrhovaným programom:

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 • Schválenie programu.
 • Voľba návrhovej komisie.
 • Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
 1. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie diskusných príspevkov.
 2. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzok starostu pre nové volebné obdobie 2019-2022.
 3. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb – programové obdobie 2018-2025
 4. Schválenie úpravy č.1 rozpočtu obce Tŕnie na rok 2018.
 5. Schválenie Zámennej zmluvy medzi Obec Tŕnie a Iveta Bombalová, rod. Šándorová
 6. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina a Obec Tŕnie – realizácia stavby Ž.Breznica-Huta zahustenie TS
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 91/5 k.ú. Kašova Lehôtka – Vladislav Hrčka, Zvolen
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 91/6 k.ú. Kašova Lehôtka – Lívia Polakovičová, Budička
 9. Schválenie cenovej ponuky – obstaranie zmeny a doplnku č. 2 ÚPN obce Tŕnie
 10. Rôzne:
 • Rozhodnutie OÚ Banská Bystrica – stavba „Kováčska dielňa“ Mária Ľuptáková, Tŕnie
 • Vyžiadanie spisového materiálu Okresná prokuratúra, Zvolen – zámenná zmluva č. 012015 uzatvorená medzi Obec Tŕnie a Ing. Pavol Sedlák
 • Vyžiadanie spisového materiálu Okresná prokuratúra, Zvolen – elektrická prípojka, stavebník Ing. Maroš Vincenc
 • Návrh nazámenu pozemku v obci Tŕnie, k.ú. Kašova Lehôtka – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tŕnie
 • Cenová ponuka na nákup elektrickej energie, dodávateľ ČEZ Slovakia – obchodný zástupca Ivan Sitár
 • Prehodnotenie výšky cestovných náhrad starostky obce
 • Žiadosť o stavebné povolenie výstavba garáže – Ing. Štefan Boroš
 • Žiadosť o stavebné povolenie výstavba garáže – Marian Krajči s manželkou
 • Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, elektrická prípojka – Dušan Vrbiniak
 • Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – Veronika Kubincová a Milan Trokšiar
 • Oznámenie o začatí kolaudačnéhokonania a nariadenie ústneho pojednávania, novostavba altánku – Ján Vonkomer
 1. Diskusia.
 2. Schválenie uznesenia.
 3. Záver.

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Martina Kubincová

                                                                                                                    starostka obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka