Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia obecného úradu Tŕnie, zvýšenie energetickej účinnostiVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška územné rozhodnutieVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie PD1.pdf PD1.pdf (464.8 kB)
Súbor na stiahnutie PD2.pdf PD2.pdf (311.7 kB)
Súbor na stiahnutie Vodovod.pdf Vodovod.pdf (2.1 MB)

 
 

Oznam o prerokovaní UPN O Tŕnie - zmeny a doplnky č.2Vytlačiť
 

O Z N A M

Obec Tŕnie ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona  a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a  územnoplánovacej dokumentácii

verejné prerokovanie Územného plánu OBCE TŔNIE – Zmeny a doplnky č. 2,

 ktoré sa uskutoční v termíne od  17.5.2019 do 17.6.2019.

 

Komplexné urbanistické výkresy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s riešením dopravy sú vystavené na verejné nahliadnutie na úradných tabuliach Obecného úradu. Kompletná dokumentácia je verejnosti prístupná k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tŕní, počas pracovnej doby.

Kompletná dokumentácia je sprístupnená aj na webovej stránke obce Tŕnie www.trnie.sk.  

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ÚPN O Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2 do 30 dní odo dňa oznámenia písomne na Obecný úrad Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie.  Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

                                                                                            Mgr. Martina Kubincová

                                                                                                starostka obce Tŕnie

Ing. Miroslava Ivanová                                                                           

odborne spôsobilá osoba                                                               

na obstarávanie ÚPP a ÚPD

m.ivanova.zvolen@gmail.com        

 

Oznámené na verejnej tabuli ObÚ

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:                                                                              

 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

Zverejnenie emailovej a poštovej adresy Obce Tŕnie na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25.mája 2019:

jana.puskarova@trnie.sk

starosta@trnie.sk

 

Obecný úrad Tŕnie č. 97, 962 34  Tŕnie

Zodpovedná osoba: Ing. Jana Puškárová
Tel.kontakt: 045/53 910 58

O hlasovací preukaz možno požiadať poštou príp. elektronicky, takáto žiadosť musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr do 6.5.2019

Obec zašle hlasovací preukaz najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti –„Doporučene – do vlastných rúk“ na korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti.

Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce – t.j. piatok 24.5.2019 do 13.00 hod.


 
 

Nahlásenie spaľovania horľavých látok - usmernenieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o podanom odvolaníVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie. Vytlačiť
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 písm. b) zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti. Vlastník, nájomca a správca pozemkov je povinný udržiavať svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky podľa § 3 ods. 1. zákona 220/2004 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri výkone kontroly  bolo zistené zaburinené plochy: v katastrálnom území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka.

        Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priepustku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi správneho deliktu  podľa §25 a § 26 citovaného zákona.

 

Vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v   kat. území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka,  vyzývame  aby  si upravili svoje pozemky pokosením.   

 

                                                                                   Mgr. Martina Kubincová           

                                                                                          starostka obce 


 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIAVytlačiť
 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.

Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – obec Tŕnie, facebookovej stránke obce a iných, budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

 


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy


 
 

Ochrana lesov - oznamVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 25
ÚvodÚvodná stránka