Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradné oznamy

Prieskum trhu - Rekonštrukcia sály v Kultúrnom dome obce Tŕnie a maľba schodiskaVytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov - oznamVytlačiť
 


 
 

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Kašova Lehôtka - pozvánka.Vytlačiť
 

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Kašova Lehôtka

                                                                                             

                Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Kašova Lehôtka Vás pozýva na valné  zhromaždenie, ktoré sa bude konať

dňa 7. apríla 2018 o 10:00 hod

v kultúrnom dome na Tŕni.

Program:      

Otvorenie

Voľba komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Správa o činnosti výboru PS za rok 2017

Správa o hospodárení PS za rok 2017 a návrh na rozdelenie hosp.výsledku

Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2017

Diskusia

Voľba členov výboru a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie

Schválenie návrhu uznesenia

Záver

Prosíme o Vašu účasť.

Ak sa osobne nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, môžete písomne splnomocniť inú osobu na zastupovanie.

Vec:  Plná moc

Týmto splnomocňujem dole menovaného zastupovaním a hlasovaním na valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov Kašova Lehôtka, dňa 07.04.2018.

Splnomocniteľ:

............................     ..........................      .....................     ....................................  

Meno a priezvisko        dátum narodenia            číslo OP            podpis spnomocniteľa                       

 

Plnú moc vystavujem na:

.............................     ...............................      ................   ....................................  

Meno a priezvisko           dátum narodenia          číslo OP        podpis  splnomocneného 

 

V .....................................      dňa: ...........................................                  

 

Súhlasím s vystavením plnej moci ..........................   .........................................

                                                     Meno, priezvisko       podpis splnomocniteľa

 

V ...................................  dňa ...................................


 
 

Oznámenie o 2%Vytlačiť
 

 

Vážení občania, priatelia našej obce Tŕnie, osád Budička a Kašova Lehôtka.

Tak ako po minulé roky aj tento rok Občianske združenie Adela Kremnicko-Štiavnické združenie sa uchádza  o Vašu priazeň a podporu poukázaním podielu zaplatenej dane pre našu obec. Finančné príspevky budú použité účelne v prospech vašich detí, všetkých našich občanov,  aby znamenali prínos pre rozvoj spoločnosti. V roku 2017 sa doplnilo detské ihrisko v parku o prvok detský kolotoč v sume 1456,92 €. Z Grantového kola Občianskeho združenia Adela Kremnicko-Štiavnické združenie nám bolo poskytnuté 1300,00 €.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležitý termín:

do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo prineste na  obecný úrad v Tŕní.

Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí neváhali a darovali podiel zo svojich daní pre našu obec, ceníme si to.

 

 

                                                      Starostka obce – Mgr. Martina Kubincová

 


 
 

Oznam Vytlačiť
 

 

O Z N A M

Obec Tŕnie týmto oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že pripravuje podklady pre aktualizáciu platného Územného plánu obce Tŕnie – Doplnok č.2.

Navrhované zámery a požiadavky je potrebné písomne predložiť najneskôr do 01.04.2018 na Obecný úrad, Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie.

Zároveň upozorňuje, že pripomienkami, ktoré budú doručené po uvedenej lehote sa nebude obec zaoberať.

 

 

 

                                                                              Mgr. Martina Kubincová

                                                                                  starostka obce

 

Vyvesené dňa: 01.03.2018

Zvesené dňa:


 
 

Výzva - oznámenie o výrubeVytlačiť
 

výzva_výrub.jpg

Súbor na stiahnutie výzva_výrub.pdf výzva_výrub.pdf (290.4 kB)
Súbor na stiahnutie mapa_výrub.pdf mapa_výrub.pdf (576 kB)

 
 

Zápis do materskej školy Tŕnie Vytlačiť
 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

Riaditeľstvo MŠ Tŕnie č.97 v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE TŔNIE oznamuje, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov pre školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch   4. a 5. apríla 2018,

v čase od 7:00 do 16:30 hod v budove MŠ.

      

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o jeho zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, osobne, písomne poštou, e-mailom

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

                                                               Tešia sa na Vás

 

Kontakt: 0950 469 936                  email: mstrnie@gmail.com

zapis do ms 2018.jpg


 
 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z PLNENIA POVINNOSTÍ OBCE TŔNIEVytlačiť
 


 
 

Užívanie pozemkovVytlačiť
 


 
 

Termíny akustického preskúšania sirénVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 23
ÚvodÚvodná stránka