Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy

Oznam- úradné hodiny 21.3.2019Vytlačiť
 

OZNAM

 

Dnes 21.3.2019 budú úradné hodiny na obecnom úrade Tŕnie  od 9,00 hod. zatvorené .   

 

V prípade  potreby volajte na: tel.č. 0905 223278 starostka obce.

 


 
 

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 v obci Tŕnie - I.kolo volieb 16.03.2019 Vytlačiť
 

Prinášame Vám výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky z I. kola prezidentských volieb v obci Tŕnie:

graf_výsledky_volieb_I_kolo.jpg

Výsledky za SR podľa jednotlivých krajov nájdete tu: http://www.volbysr.sk/sk/data01.html

 


 
 

Oznámenie - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane Vytlačiť
 

 

Vážení občania, priatelia našej obce Tŕnie, osád Budička a Kašova Lehôtka.

Tak ako po minulé roky aj tento rok Občianske združenie Adela Kremnicko-Štiavnické združenie sa uchádza  o Vašu priazeň a podporu poukázaním podielu zaplatenej dane pre našu obec. Finančné príspevky budú použité účelne v prospech vašich detí, všetkých našich občanov,  aby znamenali prínos pre rozvoj spoločnosti. V roku 2018 sa zakúpila interaktívna tabuľa spolu s projektorom, notebookom a tlačiarňou do Materskej školy v Trńí v sume 1 849,00 €. Z Grantového kola Občianskeho združenia Adela Kremnicko-Štiavnické združenie nám bolo poskytnuté 1 524,00 €.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

 

V prípade, ak chce zamestnanec poukázať časť dane, ktorú zaplatil zo svojich príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, môže v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane vyznačiť, že chce vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť. Následne zamestnanec poukáže časť zaplatenej dane prostredníctvom Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Dôležitý termín:

Zamestnancovi, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie dane za rok 2018, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do 30. apríla 2019. Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu vystaví jeho zamestnávateľ.

Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo prineste na  obecný úrad v Tŕní.

Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí neváhali a darovali podiel zo svojich daní pre našu obec, ceníme si to.

 

 

                                                      Starostka obce – Mgr. Martina Kubincová

 


 
 

Verejná vyhláška - stavebné povolenieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru a podmienok zámeny majetku obceVytlačiť
 

 Zverejnenie zámeru a  podmienok  zámeny majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje zámenu majetku .

Predmet zámeny:

Predmetom  zámeny je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka medzi Obcou Tŕnie, Tŕnie 97, 962 34 a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tŕnie, 962 34

parc. č. E – KN  63 trvalý trávnatý porast, 1273 m2, zapísaný na LV 193 vlastník obec Tŕnie

parc. č. E – KN  1173/1 trvalý trávnatý porast, 1026 m2, zapísaný na LV 226 vlastník  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tŕnie, 962 34

 Zámer  predmetnej zámeny nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  7.2. 2019

- na internetovej stránke  www.trnie.sk dňa 7.2. 2019

- na elektronickej úradnej tabuli na slovensko.sk dňa 7.2. 2019


 
 

Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku obceVytlačiť
 

 Zverejnenie zámeru a  podmienok priameho predaja majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje predaj majetku priamym predajom.

Predmet predaja: Predmetom priameho predaja je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka:

parc. č. E – KN  320   orná pôda  1194 m2,  zapísaný na  LV č.193   

Minimálna cena za predaj pozemku je 15 € m2.   

Lehota na doručenie cenových ponúk  záujemcov je do 22. 02. 2019 do 13.00 hod. na Obecný úrad Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00 320 331. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia zverejneného zámeru a podmienok predaja majetku obce.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  7.2. 2019

- na internetovej stránke  www.trnie.sk dňa 7.2. 2019

- na elektronickej úradnej tabuli na slovensko.sk dňa 7.2. 2019


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o podanom odvolaníVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie. Vytlačiť
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 písm. b) zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti. Vlastník, nájomca a správca pozemkov je povinný udržiavať svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky podľa § 3 ods. 1. zákona 220/2004 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri výkone kontroly  bolo zistené zaburinené plochy: v katastrálnom území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka.

        Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priepustku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi správneho deliktu  podľa §25 a § 26 citovaného zákona.

 

Vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v   kat. území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka,  vyzývame  aby  si upravili svoje pozemky pokosením.   

 

                                                                                   Mgr. Martina Kubincová           

                                                                                          starostka obce 


 
 
Položky 1-10 z 31
ÚvodÚvodná stránka