Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradné oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pre učiteľku materskej školy TŕnieVytlačiť
 

Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie

Oznámenie o voľnom pracovnom  mieste v   materskej škole Tŕnie 97, 962 34

Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú:

učiteľku pre predprimárne vzdelávanie .

Predpokladaný termín nástupu -  01.09.2018.

Požadované predpoklady:

- spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu –-učiteľka materskej školy,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť a profesijný životopis,

- fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín a miesto podania žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrené doručiť do 13.06.2018 na adresu:

Obecný úrad Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie

starosta@trnie.sk

 

V Tŕní  23.05.2018 

Mgr. Martina Kubincová – starostka obce

 

Súbor na stiahnutie vo ucitelka.pdf vo ucitelka.pdf (268.5 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku obceVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru a  podmienok priameho predaja majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje predaj majetku priamym predajom.

Predmet predaja: Predmetom priameho predaja je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka:

parc. č. C – KN 91/2 trvalo trávnatý porast o výmere 840 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/3 trvalo trávnatý porast o výmere 840 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/4 trvalo trávnatý porast o výmere 840 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/5 trvalo trávnatý porast o výmere 839 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/6 trvalo trávnatý porast o výmere 818 m2,  zapísaný na  LV č.193    

parc. č. C – KN 91/7 trvalo trávnatý porast o výmere 1015 m2,  zapísaný na  LV č.193   

Minimálna cena za predaj pozemku je 10 € m2.   

Lehota na doručenie cenových ponúk  záujemcov je do 30. 05. 2018 do 12.00 hod. na Obecný úrad Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00 320 331. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia zverejneného zámeru a podmienok predaja majetku obce.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  14.05. 2018

- na internetovej stránke  www.trnie.sk dňa 14.05. 2018

- na elektronickej úradnej tabuli na slovensko.sk dňa 14.05. 2018

 


 
 

Pozvánka na valné zhromaždenie - Pozemkové a urbárske spoločenstvo TŕnieVytlačiť
 

Dňa 17.06.2018 o 13:00 hod. sa uskutoční valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva v Kultúrnom dome na Tŕní.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výročná správa výboru a dozornej rady
4. Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka za rok 2017
5. Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2018
6. Rozdelenie zisku za uplynulé obdobie
7. Voľba členov výboru a dozornej rady
8. Uznesenie
9. Diskusia
10. Záver

 

Účasť členov je nutná. V prípade, že sa člen nemôže Valného zhromaždenia zúčastniť, môže ho na základe písomnej plnej moci zastupovať iný člen resp. rodinný príslušník. Podpísané splnomocnenie prineste na schôdzu alebo zašlite na adresu spoločenstva. Po skončení bude pre členov podané pohostenie a vyplatene dividendy za rok 2017. Do pozornosti dávame informáciu o zriadení webovej stránky www.urbartrnie.webnode.sk


 
 

Oznam obecné akcie - zmena termínovVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

Stolno-tenisový turnaj sa bude konať 21.04.2018

Uvítanie do života bude preložené na termín 23.06.2018


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy


 
 

Ochrana lesov - oznamVytlačiť
 


 
 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z PLNENIA POVINNOSTÍ OBCE TŔNIEVytlačiť
 


 
 

Užívanie pozemkovVytlačiť
 


 
 

Termíny akustického preskúšania sirénVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o pomoc odpredať nepoužívanú techniku SEZA.Vytlačiť
 

Združenie obcí SEZA má vo svojom majetku ešte nákladný automobil NISSAN Cabstar TL 15 s hydraulickou rukou EČV ZV745BJ, ktorý vedie ako prebytočný majetok. Automobil je v dobrom technickom stave, ktorý zodpovedá veku. Do prevádzky združením SEZA bol vzatý v roku 2006, v roku 2016 boli vykonané udržiavacie servisné práce a bola vykonaná STK. Za posledný rok automobil nie je využívaný je len v udržiavacej prevádzke.

Do súčasnej doby neprejavil nikto z členov združenia záujem o zakúpenie tohto vozidla preto ho ponúkame na odpredaj ostatným záujemcom. Cena podľa znaleckého posudku je 5 300,- Euro. -

 

Kontaktná adresa :

Ing. Anton FRICK, Rybárska 21, 962 31 Sliač,MT 0903 909 205 E-mail : afpf@jupo.sk

Predseda združenia SEZA Ing. Daniel Dunčko MT 0905 569449


 
 
Položky 1-10 z 22
ÚvodÚvodná stránka