Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradné oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Dňa 10. novembra 2018 sa konali Voľby do orgánov samosprávy obcí, v ktorých občania volili starostu obceposlancov do Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2019 – 2022.

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:            307

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:              158

Účasť:                                                                     51,5 %

 

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce:    127

  1. Mgr. Martina Kubincová                                    127          NEKA

 

Počet zvolených poslancov:                                    5

  1. Eduard Kubinec                                               120          NEKA
  2. Daniela Madarászová                                      110           NEKA
  3. Ing. Marek Trenčiansky, PhD.                            84           NEKA
  4. Mgr. Milan Šulek                                                83           NEKA
  5. Marián Valentíny                                                82           NEKA

 

Náhradníci na poslancov:

1. Ing. Štefan Boroš                     81           Smer – sociálna demokracia

2. Peter Bombala                         40           NEKA

3. Peter Drozdík                           34          Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

                                                                                                                                                           


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o podanom odvolaníVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole Tŕnie 97, 962 34Vytlačiť
 

Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie

Oznámenie o voľnom pracovnom  mieste v   materskej škole Tŕnie 97, 962 34

Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú:

učiteľku pre predprimárne vzdelávanie .

Predpokladaný termín nástupu -  01.12.2018.

Požadované predpoklady:

-spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu-  učiteľka materskej školy,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť a profesijný životopis,

- fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín a miesto podania žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrené doručiť do 28.11.2018 na adresu:

Obecný úrad Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie

starosta@trnie.sk

 

V Tŕní  08.11.2018 

Mgr. Martina Kubincová – starostka obce

 


 
 

Túlavé psyVytlačiť
 

20181024_144803.jpg

V obci Tŕnie sa túlajú psy. Prosíme občanov v prípade, ak sa im stratil pes, alebo poznajú majiteľov nech to oznámia na obecný úrad v Tŕní. Tel.č. : 0905 223278


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko TŕnieVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie. Vytlačiť
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 písm. b) zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti. Vlastník, nájomca a správca pozemkov je povinný udržiavať svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky podľa § 3 ods. 1. zákona 220/2004 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri výkone kontroly  bolo zistené zaburinené plochy: v katastrálnom území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka.

        Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priepustku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi správneho deliktu  podľa §25 a § 26 citovaného zákona.

 

Vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v   kat. území obce Tŕnie, osade Budička a osade Kašova Lehôtka,  vyzývame  aby  si upravili svoje pozemky pokosením.   

 

                                                                                   Mgr. Martina Kubincová           

                                                                                          starostka obce 


 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIAVytlačiť
 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.

Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – obec Tŕnie, facebookovej stránke obce a iných, budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

 


 
 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

harmonogram_zberu_odpadu_2018.jpg

Vážení občania,

do Vašich domácností boli pred časom zberovou spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. rozdané žlté vrecia.

Z dôvodu zredukovania vývozov  plastov Vás prosíme, aby ste plasty separovali a triedili čo najefektívnejšie (fľaše sfúknuť a zaštopľovať, nápojové obaly stlačiť...atď.) do Vašich žltých vriec.

Žlté vrecia v deň zberu plastov – vriec, ktoré máte uvedené v harmonograme zberu odpadu na rok 2018, vyložte na viditeľné miesto pred Váš dom. Pracovníci zberovej spoločnosti vrecia vyprázdnia a vrátia Vám ich späť.


 
 

Termíny akustického preskúšania sirénVytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy


 
 
Položky 1-10 z 24
ÚvodÚvodná stránka